Yazaki Resources Co, Ltd.

MoradaHigashi-machi 740, Hamamatsu-shi
Shizuoca-Ken, 430-0822
Japão